තවත් වසරක්වත් මුඛ ආවරණය ''නව සාමාන්‍ය තත්වය වෙවී''

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

අවම වශයෙන් වසරක්වත් අගනුවර මගීන් සඳහා මුඛ ආවරණ නව සාමාන්‍යයක් වනු ඇති බව ලන්ඩනයේ නගරාධිපති සාදික් බාන් අවධාරණය කරයි.
 නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදන අනුපාතය අඩු මට්ටමක තබාගැනීමට සහ මාරාන්තික වෛරසයේ
  Read More>>