ලංකාවේ දිවියන් පිළිබඳව වෛද්‍ය කිට්ල් සොයාගත් නවතම තොරතුරු

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

සුගිය අවුරුදු 15 පුරාවට ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින දිවියන් පිළිබඳ දැනුම වැඩිදියුණු කරගැනීමේ උත්සාහයක වන සංරක්ෂණ සහ වන ජීවි සංරක්ෂණ භාරය (WWCT) විසින් කටයුතු කරමින් තිබෙයි. දිවයින තුළ දිවියන් විසිරී සිටින ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ සමීක්ෂණ මගින් දත්ත රැස් කර ඇති අතර ඉදිරියේදී දිවියන්ව සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අනාරක්ෂිත සහ පෙනෙන ආකාරයට හුදෙකලා වනාන්තර පෙදෙස් ප්‍රයෝජනවත් වන අයුරු
  Read More>>