ජාත්‍යන්තර පොලිස් හැඳුනුම්පතක් ගන්න ගිය හොර කොස්තාපල්

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු බවට ව්‍යාජ ලෙස පෙනී සිටිමින් බම්බලපිටිය ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානයේ පිහිටි ජාත්‍යාන්තර පොලිස් සංගමයෙන් හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය කියයි.
මොහු ජාත්‍යන්තර පොලිස් හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා
  Read More>>