නිවේදක මංජු තේනුවර විජයසීහ නමින් පැවිදිව බුදුන් වැඩි මඟ තෝරාගත් සැබෑ හේතුව හෙළි කරයි

Monday, June 22, 2020 0 Comments