උදෑසන කාර්යාල කටයුතු ආරම්භය පැය කිහිපයකින් සංශෝධනය කරන්නලු

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

උදෑසන කාර්යාල කටයුතු ආරම්භය පැය කිහිපයකින් සංශෝධනය විය යුතු බව කාර්යාල වේලාවන් සංශෝධනයට පත් කළ කමිටුව යෝජනා කර තිබේ.
කමිටු ප්‍රධානී ගාමිණි සෙනවිරත්න මහතා පැවසුවේ, එම යෝජනා ඇතුළත් සමස්ත වාර්තාව අද ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට භාර දීමට නියමිත බව ය.
  Read More>>