වැරදි ක්‍රමයට හැදූ අධික විදුලි බිල නිසා ජනතාව දැඩි අසීරුවක

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගල් අඟුරු සහ තෙල් මිල පහල ගොස් තිබියදීත්, ලංකාවේ විදුලි බිල අධික ලෙස ඉහළ දමා තිබෙන බවත්, කොවිඩ් වසංගතය නිසා විදුලි සහනයක් ලබාදෙන බව පැවසූ ආණ්ඩුව සම්පූර්ණ වැරදි ආකාරයේ ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මත අධික විදුලි බිලක් ජනතාව ලබාදී තිබෙන බව
  Read More>>