වසංගතය අතරතුර විවාහ සම්බන්ධතාවලට කුමක් සිදුවිණිද?

Sunday, June 28, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය අතරතුර මිනිසුන්ගේ ජීවන රිද්මය වෙනස් විය. වෙනදා තිබූ කලබලය නැති විය. පවුල සමග එකට ගතකිරීමට බොහෝ අයට සිදුවිය. වසංගතය අතරතුර විවාහ බැඳීම් වලට කවරක් සිදුවිණිද යන්න ගැන සිදු කළ පරියේෂණ වලදී අපූරු ප්‍රතිඵල ලැබී තිබේ.
වැඩිහිටියන් 2000ක් ඇසුරෙන් සිදු කර තිබෙන පර්යේෂණ වාර්තාවක සඳහන් වන පරිදි
  Read More>>