මාස තුනකට අධික කාලයක් වසා දමා තිබූ පාසැල් හෙට විවෘත කෙරේ

Sunday, June 28, 2020 0 Comments

මාස තුනකට අධික කාලයක් වසා දමා තිබූ මෙරට පාසැල් හෙට විවෘත කෙරෙනවා. එහෙත් දරුවන් හෙට දිනයේ පාසල්වලට පැමිණිය යුතු නැහැ.
  Read More>>