මගේ ප්‍රකාශය මාධ්‍ය විකෘති කළා - කරුණා

Friday, June 26, 2020 0 Comments

අතීතයේ වූ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් තමන් සිදු කළ ප්‍රකාශයක් මාධ්‍ය විසින් විකෘති කර ප්‍රචාරය කර ඇති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණා අම්මාන්  පවසයි.

  Read More>>