"මඩ ගැහුවා කියලා ම​ගේ කට වහන්න වෙන්නේ නෑ" - හරීන්

Friday, June 26, 2020 0 Comments

‘අතිඋතුම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ට ‘අගරදගුරු’ කියන එක ‘අද රදගුරු’ කියලා කිව්වා කියන එක විතරයි මගේ අතින් වෙච්ච වැරැද්ද. ඒ ගැන මම සමාව ගන්නවා. හරි දේ හරි විදිහටත්, වැරදි දේ වැරදි විදිහටත් දකින්න අපට දෙමාපියන් උගන්වලා තියෙනවා. මට මඩ ගැහුවා කියලා ම​ගේ කට වහන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ.ඒ ගැන කතා කරන්න
  Read More>>