රෝහලේ නොසැලකිල්ලෙන් නයා ගැසූ තිදරු මව මියයයි

Wednesday, June 24, 2020 0 Comments

මාවරල කැටපලකන්ද ප්‍රදේශයේදී තේ  දළු කැඩීමට ගොස් නයකු දෂ්ඨ කිරීම නිසා මිය ගිය තිදරු මවට කඹුරුපිටිය ආඳපාන රජයේ රෝහලේ දී ප්‍රතිවිෂ එන්නත් කිරීම ප්‍රමාද වී සිදු කර ඇති බවත් එම නිසා එම රෝහලේ ‍වෛද්‍යකාර්ය මණ්ඩලයේ නොසැලකිල්ලෙන් මරණය සිදු වී ඇති බවත් ඒ පිළිඳව පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පැවැත්වූ මාතර මහ රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥ සුමිත්. අඹේපිටිය මහතා ප්‍රකාශකර ඇත.

  Read More>>