වීණාවී මාපිටිගම - දරු තිදෙනෙකුට මවක අහිමිවූ අනතුර

Tuesday, June 16, 2020 0 Comments

සුගියදා පාමංකඩදී රිය අනතුරකින් මියගිය වීණාවි සුලක්ඛනා මාපිටිගම (41) මහත්මිය තිදරු මවකි.
ඇයට වයස අවුරුදු 12, 8 සහ 5 යන වයස් සීමාවන්වල පසුවන දරුවන්
තිදෙනකු සිටී. ඇය මීට ඉහතදී කුවෙට් එයාර්වේස්හි
  Read More>>