පොලිස් නිලධාරියා හැප්පූ තරින්ද හිතාමතා කළේ නෑලු - සාධාරණයක් කරන බව කියයි

Tuesday, June 16, 2020 0 Comments

පසුගියදා ජාතික රෝහලේදී සිදුවූ 79 ලක්ෂයේ කොල්ලය  සිදු කළ අය අල්ලන්නට දායකවූ රාජ්‍ය බුද්දිසේවයේ පොලිස් නිලධාරියා තුම්මුල්ල ප්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක් කළ නීති සිසුවාට ඊයේ 15 ඒ සම්බන්ධිත
  Read More>>