🔥 ඇඳිරි නීතිය මුළුමනින් ඉවත් කෙරේ

Sunday, June 28, 2020 0 Comments

ද, ජූනි 28 ඉරිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය මුළුමනින් ඉවත් කරන බව ජනපති මාධ්‍ය අංශය දන්වා ඇත. කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරනු පිණිස
  Read More>>