මුඛ ආවරණ පැළඳ නැති මගීන් ගෙන ගියොත් බස් බලපත‍්‍ර අහෝසියි

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

මුඛ ආවරණ නොපළඳින මගීන්ට ගමන් කිරීමට ඉඩ ලබාදෙන බස් රථවල මාර්ග බලපත‍්‍ර අත්හිටුවන බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති ඕ. ඩබ්. ප‍්‍රසන්න සංජීව මහතා පවසයි.
  Read More>>