සතියකට දිනක් රජයේ සේවකයන් කාර්යාලයට බතික් අඳින්නලු

Thursday, June 18, 2020 0 Comments

රාජ්‍ය සේවකයන් සිකුරාදා දිනවලදී බතික් ඇඳුමකින් සැරසී කාර්යාලයට වාර්තා කිරීම පිළිබඳව ජනපතිවරයා සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බව ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඇමති විමල් වීරවංශ
  Read More>>