ඉන්දීය සරසවි සිසුවියක හා මහාචාර්යවරිය හැදූ මුහුණු ආවරණයට අධික ඉල්ලුමක්

Thursday, June 18, 2020 0 Comments


ඉන්දියාවේ දිල්ලියේ පිහිටි IIT (ඉන්දියානු තාක්ෂණ ආයතනයේ )ආදි සිසුවියක සහ මහාචාර්යවරියක විසින් සාදන ලද N-Safe නමැති මුහුණු ආවරණ මේ වනවිට ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති නවෝත්පාදනයක් ලෙස ප්‍රකට වී තිබේ. එරට දේශීය
  Read More>>