ගුවන් තැපෑලෙන් එන්න තිබූ පාර්සල් 42,000 ක් නැවෙන් ඇවිත් වතුර වැදී ඇඩ්‍රස් මැකිලා – ඇමති බන්දුල

Thursday, June 18, 2020 0 Comments

ගුවන් තැපෑල හරහා මෙරටට එවීමට තිබූ තැපැල් පාර්සල් තොගයක්, නැව් මගින් කන්ටේනර් මාර්ගයේන එවීම හේතුවෙන් ඒවා වතුරට හසුවී යා යුතු ලිපින මැකී ගොස් ඇති බවත්, එැබැවින් ඒවායේ අයිතිකරුවන් සොයාගත හැකි තත්ත්වයක් පැන නැඟී ඇති බවත්
  Read More>>