පෙර පාසල් ආරම්භ කරන්නේ පළමු ශ්‍රේණියේ දරුවන්ගේ පාසල් ආරම්භයෙන් පසුවලු

Thursday, June 18, 2020 0 Comments

පෙරපාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ තීරණය පළමු ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට පාසල් ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ප්‍රකාශයට පත් කරන බව කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා පැවසීය.
 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලබාදී ඇති මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව
  Read More>>