පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මත පැනවූ ඉන්ධන අධිභාරය ඉවත් කෙරේ

Thursday, June 25, 2020 0 Comments

ලෝක වෙළෙඳ පොළේ ඉන්ධන මිල පහළ යාම හේතු කොටගෙන එහි වාසිය මහජනතාවට ලබා දීම අරමුණ කර ගනිමින් රජය විසින් ඩීසල් හා පෙට්‍රල් මත පනවා තිබු රු. 26ක අධිභාරය ඉවත් කරන ලද බව විෂයභාර
  Read More>>