පිළිකා රෝගීන්ට රොබෝ ස‍ැත්කම් කරන එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරිය

Wednesday, June 24, 2020 0 Comments

රීරයේ යම් ස්ථානයක් සිදුරු කරමින් සිදු කරන ලද සැත්කමක් (a minimally-invasive surgery) මගින් අත්ලාන්තික් සාගර කලාපයේ දිවි ගෙවන පිළිකාවෙන් බැටකන තරුණයෙකුට හොඳ සෞඛ්‍යයක් ලැබී තිබේ!
මෝ ටේජර් නම් පිළිකා රෝගියා වෙනුවෙන් ලන්ඩනයේ ගයි සහ ශාන්ත තෝමස්හි NHS පදනම් භාරයේ මෞත්‍ර රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ආර්චනා ප්‍රනාන්දු විසින් සිදු කරන ලද
  Read More>>