වෛරසය නිසා දකුණු ආසියාවේ දරුවන් මිලියන ගණනක් දරිද්‍රතාවයේ

Friday, June 26, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් දකුණු ආසියාවේ දරුවන් මිලියන ගණනක් දරිද්‍රතාවයට තල්ලු වී තිබෙන බව එක්සත් ජාතීන් පවසා ඇත. මෙම අර්බුධයේ දිගුකාලීන බලපෑමද පැහැදිලි කරමින් පසුගිය අඟහරුවාදා දින මිලියන 100කට වඩා ළමුන්ට බලපානු ලබන මෙම ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ඔවුන් ඉතා ගැඹුරින් පැහැදිලි කරනු ලැබීය.
  Read More>>