පාසල් නිල ඇඳුම් තිළිණ පත් වෙනුවට මෙවර රෙදි

Thursday, June 11, 2020 0 Comments

රජයේ පාසල් සිසුනට, පිරිවෙන් ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලාට සහ ගිහි සිසුන්ට 2021 වසරේදී පාසල් නිල ඇඳුම් තිළිණපත් වෙනුවට නිල ඇඳුම් රෙදි ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

  Read More>>