බැඳපු දවසේ ඉඳලම තාත්තා මට හින්ට් ගැහුවා - රෝහිත රාජපක්ෂ

Friday, June 26, 2020 0 Comments

ක්කී... සොඳුරුතම බිරියකට අක්කී කියන මල්ලී චිචී....  ඇයි චිචී Wife ට අක්කී කියන්නේ....
මෙන්න චිචීගේ උත්තරය....
එයා එයාගේ පවුලේ අක්කිනේ... එයාට ඔක්කොම අක්කි කියන නිසා මමත් අක්කි කියනවා....
  Read More>>