කරුණා අම්මාන්ගේ ප්‍රකාශය ගැන ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය වහාම රටට කියන්න

Saturday, June 20, 2020 0 Comments


තමන් අලිමංකඩදී ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ සොල්දාදුවන් 2000ක් 3000ක් මරා දැමූ බවටත් කිලිනොච්චියේදී තවත් දහස් ගණනක් මරා දැමූ බවටත් එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ නැගෙනහිර සන්නද්ධ අංශ නායකයා ලෙස කටයුතු
  Read More>>