මිරිසවැටියේදී ජනපති අතට ගිය 5000 නෝට්ටුව

Saturday, June 20, 2020 0 Comments

කොරෝනා උවදුර සමයේ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත අතටම භාරදෙන්නැයි ලියුමක් එවා එහි රුපියල් 5000 නෝට්ටුවක් අරමුදල වෙනුවෙන්
  Read More>>