සඳුදා (8) සිට මගී ප්‍රවාහන සේවා සාමාන්‍ය අතට

Tuesday, June 02, 2020 0 Comments

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මහජන හැසිරීම මෙන්ම කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයහා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දෙන උපදෙස් සැළකිල්ලට ගනිමින් ලබන සඳුදා සිට අප රටේ  පොදු ප්‍රවාහණ සේවා සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රවාහණ සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය අද තීරණය කරනු ලැබුවා.
  Read More>>