79 ලක්ෂය කොල්ලකෑ ජාතික රෝහලේ වෛද්‍යවරයා මන්දමානසික බව පෙන්වා බේරීයාමේ තැතත්

Sunday, June 14, 2020 0 Comments

සුගියදා කොළඹ ජාතික රෝහලේ ගිණුම් අංශයේ පිරිසකට පිස්තෝලයක් පෙන්වා රුපියල් 79 ලක්ෂයක මුදල් කොල්ලයක නිරතවූ වෛද්‍යවරයා මේ වනවිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ පසුවෙයි.
අත්අඩංගුවට පත්වූ පසුව ඔහු විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටි බවත් දන්නා හඳුනන බොහෝ පුද්ගලයන්ට ණය වී සිටි බවත්
  Read More>>