ද ෆිනෑන්ස් සමාගමේ තැන්පත්කරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂ 6 බැගින් වන්දි

Thursday, June 04, 2020 0 Comments

මූල්‍ය සමාගමක් වූ ද ෆිනෑන්ස් සමාගමේ සියලු තැන්පත්කරුවන්ට එළඹෙන සඳුදා දින සිට රුපියල් ලක්ෂ 6 බැගින් මුදල් ගෙවීම ආරම්භ කරන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
  Read More>>