උසස් පෙළ විභාගය සැප්තම්බර් 07 නොවේ - යළි කල් දමනවා - ඇමති ඩලස්

Saturday, June 20, 2020 0 Comments

පසුගිය ජුනි 09 වනදා ඇමති ඩලස් අලහප්පෙරුම දන්වා සිටියේ උසස් පෙළ විභාගය කල් දමා ඇති බවත් නව උසස් පෙළ දින වකවානු වන්නේ සැප්තම්බර් 07- ඔක්තෝබර් 02 කාලය තුළ විභාගය පැවැත්වීම බවයි.
  Read More>>