තොණ්ඩමන් පියා වෙනුවට තරග කරන “ජීවන්” පුතා

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

භාවප්‍රාප්‍ත වූ අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොන්ඩමන් වෙනුවෙන් ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා ඔහුගේ පුත් ජීවන් තොන්ඩමන් හට නාම යෝජනා ලබා දෙන්නැයි ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගෙන් ඉල්ලා තිබෙයි.
26 හැවිරිදි ජීවන් තොන්ඩමන් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ
  Read More>>