වසා දැමුණු කාලයේ ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමේ ක්‍රම කෙතරම් සාර්ථකද?

Friday, May 29, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් නිවාස තුළ දිගු කාලයක් රැඳෙන්නට සිදුවූ සිසුන් හට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉගැන්වීමේ ක්‍රම (ඔන්ලයින් ලර්නින්ග්) දැන් ප්‍රචලිතව තිබේ.
ඔන්ලයින් මාධ්‍යයෙන් ඉගෙනීම එකවරම රටක මූලික ඉගෙනීමේ ක්‍රමය බවට පත් වන විට
  Read More>>