වසංගතය අතරතුර පොදු වැසිකිළි භාවිත කිරීම ආරක්ෂිතද?

Thursday, May 28, 2020 0 Comments

සංගතය අතරතුර මීටරයක් දුරින් සිටින්න, මුහුණු ආවරණ පළඳින්න ආදී වශයෙන් විවිධ නීති පැවතියත් බොහෝ කාර්යාලවල පවතින්නේ පොදු වැසිකිලිය. වසංගතය අතරවාරයේ පොදු වැසිකිළි භාවිත කිරීම පිළිබඳව විවිධ මත තිබේ.
මේ වනවිට ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා විවිධ රටවල් අමතර අංශද විවෘත කරමින් පවතින බැවින්
  Read More>>