පොඩියට පටන්ගත්ත හමීඩියා ලොවක් දන්න ව්‍යාපාරයක් කළ හැටි කියන ෆවුසුල් හමීඩ්ගේ කතාව

Tuesday, February 12, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News