බොරලැස්ගමුවේ වෙසල් වැගන්-ආර් අනතුර CCTV

Monday, October 01, 2018 0 Comments


වාර්තාව
පොලිස් නිලධාරියෙකුට මරු කැඳවූ බොරලැස්ගමුවේ වෙසල් වැගන්-ආර් අනතුරින් පසු බීමත්ව සිටි වෛද්‍යවරිය මත්පැන් බී නැතැයි වෛද්‍ය වාර්තාවක්