කැඩපත කැඩපත කියන්න - අමතා රනිල් අගමැතිදැයි අහලා (බදාදා කාටූන්)

Wednesday, October 10, 2018 0 Comments


















Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News