ශිෂ්‍යත්වෙ සම පළමුවෙනියා බුමිත් පාසලට ගොස් ආශිර්වාද ලබාගත් හැටි (වීඩියෝ)

Friday, October 05, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News