සාරංගගේ පරණ මතක අලුත් කරමින් උමාලි දිනක්ෂිට රිදෙන්නම දීලා

Saturday, September 22, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News