සජිත්ට සුක්කානම දී රනිල් සයිඩ් සීට් එකේ

Wednesday, September 26, 2018 0 Comments


සූරියවැව වැදිවැව ඉදිකළ ඩීඑස් සේනානායක ගම  127 වන උදාකළ ගම්මානය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වූ ඇමති සජිත් සිය රියේ නංවාගෙන අගමැති රනිල්ට නිවාස සංකීර්ණය පෙන්වූයේය. මේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූපයකි.