📷 ප්‍රසන්න රණතුංග දූලාත් එක්ක ඡන්දෙ දාන්න ඇවිත්

Wednesday, August 05, 2020 0 Comments

ප්‍රසන්න රණතුංග සහ පවුලේ අය උඩුගම්පල රෝමානු කතෝලික කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී අද උදැසන ඡන්දය  පාවිච්චි කළ අයුරු