කුඩු තොග හසුවන බවට ව්‍යාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාර ඇතුලෙ ඉන්න වෙලේ සුදාගේ අලුත්ම උපාය

Monday, August 03, 2020 0 Comments

සුගිය කාලයේ මෙරටදී හමු වූ හෙරොයින් හා කොකේන් අලෙවි කරන්නට සූදානම් කර තිබියදී හසුවීමේ ප්‍රබන්ධ කතා රැසක් ජාවාරම් කරුවන් විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද ඒවා බවට දැන් හෙළීව තිබේ.
මෙලෙස ප්‍රචාරය කිරීමෙන් පසු තොග එවන කණ්ඩායම් වෙත කුඩු හසුවූ බවට
  Read More>>