ඔන්ලයින් පන්ති ඇති හැකි අයට පමණද? ඉන්දියාවේ ඩිජිටල් බෙදීම ඇතිවූ හැටි

Wednesday, August 05, 2020 0 Comments

හිමා සහ අනන්යා ඉගෙනුම ලබන්නේ දකුණු ඉන්දීය ප්‍රාන්තයක් වන පන්ජාබයේ කුඩා පෞද්ගලික පාසැලක එකම පන්තියේය.
එම සිසුන් දෙදෙනාම දක්ෂ සිසුන් බවට ගුරුවරු පවසති. නමුත් ඔන්ලයින් පන්ති ආරම්භ වීමෙන් පසුව ඔවුන් දෙදෙනාට ඉන්දියාවේ ඩිජිටල් බෙදීමේ අන්ත දෙකක සිටීමට සිදු විය.
  Read More>>