සරුංගල් යවන සැමගේ අවධානයට විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් පණිවිඩයක්!

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

විදුලි රැහැන් හා විදුලි බල මණ්ඩලයේ උපපොළ ආදී උපකරණ පවතින ස්ථාන අසල අසල සරුංගල් පියාසර කිරවීම අතිශය භයානක වන අතර සරුංගලයක් විදුලි රැහැනක පැටලීම විදුලි සැපයුම බිඳ වැටීමට පමණක් නොව ජීවිත හානි වීමට පවා හේතු විය හැකිය.

  Read More>>