මහ මැතිවරණයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 70% ක් – මැකො

Wednesday, August 05, 2020 0 Comments

2020 මහ මැතිවරණයේ සමස්ත ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 70% ක් බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

  Read More>>