මට ඡන්දේ ඉල්ලන්න කියන්න එපා කියලා තාත්තට කිව්වා – රෝහිත රාජපක්ෂ

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments

ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙවරත් මහ මැතිවරණයට තරග කරන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රැස්වීම් කිහිපයකට ඔහුගේ පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා ද සහභාගි විය.
මාවතගම, මැහි ඇල්ල ප්‍රදේශයේ රැස්වීමට රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා සහභාගිවූයේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා ද සමගයි.
රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා මෙසේ කීය.
'තාත්තා මට කිව්වා මට වැඩිය ඇවිදින්න බැරි වෙන නිසා ගිහිල්ලා ඉතින් කතා කරලා එන්න කියලා. හැබැයි දේශපාලනය කතා කරන්න යන්න එපා
  Read More>>