නිදහසට කරුණු කියන්නැයි එවූ ලිපි බලපිටියේ ප්‍රා. එජාප මන්ත්‍රීවරු ප්‍රසිද්ධියේ පුච්චලා

Friday, July 03, 2020 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විනය කමිටුව හමුවේ නිදහසට කරුණු දක්වතැයි බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සහාවේ විපක්ෂ නායකවරයාට හා මන්ත්‍රීවරුන් හතර දෙනකුට එවා තිබු ලිපි එම මන්ත්‍රීවරු ප්‍රසිද්ධියේම ඉරා දමා ගිනිතබා නළලේ  අළු ගා ගත්හ.  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය විවේචනය කිරීම, පක්ෂයේ කටයුතුවලට සහයෝගය නොදීම, සමගි ජනබලවේගයට සහයෝගය දීම, මන්ත්‍රීවරුන්ට හා පාක්ෂිකයන්ට බලපෑම් කිරීම
  Read More>>