අගමැති මහින්දට දෙමළ පත්තරෙන් කර්තකොළොම්බන්

Monday, July 06, 2020 0 Comments

පසුගිය සතියේ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් අරලියගහ මන්දිරයේ උදෑසන කෑමකට එන්නැයි ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ පුවත්පත් මාධ්‍යවේදීන්ට ආරාධනා කරනු ලැබුවේය. යාපනය මූලික කරගත් 'සුදර් ඔලි' පුවත්පතේ
  Read More>>