🔥 පාසල් ආරම්භය නැවතත් කල් යයි

Saturday, July 18, 2020 0 Comments

සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව අරමුණු කර ගනිමින් පාසල් සඳහා මේ වන විට ලබා දී ඇති අතුරු නිවාඩුව තවත් සතියකින් දිර්ඝ කිරීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
ඒ අනුව පාසල් ජූලි මස 27 වන දා නැවත ආරම්භ කරන අතර එම සතිය තුළ දී
  Read More>>