රියැදුරු බලපත් සැකසීම යුද හමුදාවට

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

පෞද්ගලික ආයතනයක් මඟින් සිදුකෙරෙන රියැදුරු බලපත්‍ර සැකසීමේ කාර්යය ලබන වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට භාරදීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුවී ඇතැයි මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.
  Read More>>