රෝගී සේවකයෙකු නිසා කෝට්ටේ නගර සභා ගිණුම් අංශය වසා දමයි

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

කෝට්ටේ නගර සභාවේ ගිණුම් අංශය හදිසියේ වසා දමා තිබෙයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News